ไบโอมในน้ำ (Aquatic Biomes)

ไบโอมในน้ำ (Aquatic Biomes)

ยูฟ่าคาสิโน

จัดว่าเป็นส่วนของไบโอมสเปียร์ ที่มีพื้นที่มากที่สุด นักนิเวศวิทยา นิยมแบ่งไบโอมในน้ำออกเป็น ไบโอมแหล่งน้ำจืด (Freshwater Biomes) และ ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม (Marine Biomes) โดยอาศัยความแตกต่างทางด้านกายภาพ และ เคมีของแหล่งน้ำเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม (Marine Biomes) เป็นไบโอมในน้ำ ที่มีความเค็มของน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 3% ในขณะที่ ไบโอมแหล่งน้ำจืด (Freshwater Biomes) จะมีความเค็มของน้ำ น้อยกว่า 1% ทั้งไบโอมแหล่งน้ำจืดและไบโอมแหล่งน้ำเค็ม ยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำแบบต่างๆ

ในไบโอมในน้ำทั้งหมดนั้น ทะเลและมหาสมุทร กินอนาเขตบริเวณกว้างขวางที่สุด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 75% ของพื้นผิวโลกทั้งหมด ทะเลและมหาสมุทร จึงมีอิทธิพลต่อไบโอมสเปียร์เป็นอย่างมาก ฝนที่ตกลงสู่ผิวโลกส่วนใหญ่ ได้มาจากการระเหยของน้ำจากทะเล และมหาสมุทร อุณหภูมิของน้ำทะเลและมหาสมุทร ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ก่อให้เกิดภูมิอากาศแบบต่างๆ รวมทั้งยังก่อให้เกิดกระแสลม ในบริเวณต่างๆของโลกด้วย

นอกจากนี้ สาหร่ายและแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสง ในทะเลและมหาสมุทรา ก็เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ ช่วยผลิตออกซิเจนปริมาณมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ที่ดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล จากบรรยากาศมาใช้ช่วยให้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ สะสมอยู่ในบรรยากาศมากเกินไป

ไบโอมในน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะ ทะเลสาป, แม่น้ำลำคลอง, พื้นที่ชุ่มน้ำและบริเวณชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร จะได้รับอิทธิพลโดยตรง จากไบโอมบนบกที่อยู่ชิดติดกัน หรือจากไบโอมบนบก ที่เป็นต้นน้ำลำธาร ของแหล่งน้ำนั้น

ตัวอย่างเช่น ความสูงของพื้นที่ อาจจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของทะเลสาป รวมทั้งความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำ หรือเมื่อเวลาน้ำไหลจากแผ่นดินลงสู่แหล่งน้ำ มันจะพาแร่ธาตุสารอาหารจากพื้นดิน ลงสู่แหล่งน้ำด้วย และแร่ธาตุสารอาหารเหล่านี้ มีประโยชน์สำหรับแพลงตอนพืช ช่วยให้แพลงตอนพืชเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณความหนาแน่นของแพลงตอนพืชในแหล่งน้ำนั้นสูง

<< กลับหน้าหลัก