ไบโอมบนบก (Terrestrial Biomes)

แทงบอล ออนไลน์

ไบโอมบนบก (Terrestrial Biomes)

เรามีระบบนิเวศมากมายหลายแบบในธรรมชาติ นักนิเวศวิทยาแบ่งระบบนิเวศในธรรมชาติออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. ระบบนิเวศบนบก 2. ระบบนิเวศแหล่งน้ำ

สำหรับนิเวศบนบกนั้นมีการแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามชนิดของประชาคมพืช โดยดูจากลักษณะโครงสร้างของพืชพรรณ ในแต่ละบริเวณเป็นหลัก ระบบนิเวศบนบก ได้รับการจำแนกออกเป็นแบบต่างๆตามแนวคิดนี้ เรียกว่า ไบโอม (Biomes)

ไบโอม (Biomes) หมายถึงระบบนิเวศบนบก ที่มีการกระจายทางภูมิศาสตร์เป็นบริเวณกว้าง และมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง จึงมีประชาคมพืชและสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไบโอมแต่ละแบบแตกต่างกัน คือ ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนต่อปี ลักษณะภูมิประเทศ โทโพกราฟฟี่ และลักษณะของดินในบริเวณนั้น เราแบ่งไบโอมบนบก ออกเป็นแบบต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเป็นตัวกำหนด ไบโอมบนบก แบ่งออกได้เป็นหลายไบโอม แต่จะมีจำนวนทั้งหมดกี่ไบโอมนั้น ยังไม่เป็นที่ตกลงกันแน่นอน ไบโอมบนบกที่จะกล่าวถึงในสือการเรียนการสอนชุดนี้ จึงเป็นไบโอมที่รู้จักกันดีทั่วไป ซึ่งได้แก่ ไบโอมป่าเขตร้อนชื้น, ไบโอมป่าผลัดใบเขตอบอุ่น, ไบโอมทะเลทราย, ไบโอมทุ่งหญ้า, ไบโอมป่าสน และ ไบโอมทุนดรา

ไม่ว่าจะเป็นไบโอมแบบใดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น นักเรียนคงได้เห็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ ภูมิอากาศกับปัจจัยทางชีวภาพ ซึ่งได้แก่ ประชาคมพืชและสัตว์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละไบโอม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศในบริเวณนั้นนั่นเอง

<< กลับหน้าหลัก