ระบบนิเวศป่าไม้

สมัครUFABET

ป่าไม้เป็นระบบนิเวศบนบก ที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นดินที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า มีพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ป่าไม้เป็นสรรพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประโยชน์ทางตรงนั้น ป่าไม้ให้ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และสมุนไพรนานาชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้นั้น มีอยู่อเนกอนันต์ ตัวอย่างเช่น ป้องกันการทลายของดิน ป้องกันอุทกภัย บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ช่วยให้ฝนตก และมีความชุ่มชื้นในอากาศ ทำให้มีน้ำไหลสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นต้น

ป่าไม้จัดเป็นสรรพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ แต่การพัฒนาของป่าไม้ จะดำเนินไปได้ช้ามาก ดังนั้น หากเราใช้ประโยชน์จากป่าไม้ไม่ระมัดระวังแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำว่าป่าไม้ มักจะหมายถึง สังคมของต้นไม้นานาชนิด และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ ป่าไม้ที่กระจายตามส่วนต่างๆของโลก จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งในด้านความหนาแน่น ขนาด ความสูง และชนิดของพรรณไม้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจาก ในแต่ละบริเวณนั้น มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดป่าไม้ประเภทต่างๆนั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดโดยเฉพาะ แต่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างหลายๆปัจจัย มากน้อยแตกต่างกันไป

ปัจจัยดังกล่าวนี้ที่สำคัญๆได้แก่ ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ชนิดของดินในบริเวณนั้น ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูงของพื้นที่ และปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ เช่น ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น

<< กลับหน้าหลัก